Poziom aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn

Z danych zawartych w tabeli jednoznacznie wynika, że kobiety są mniej aktywne zawodowo niż mężczyźni i różnica między poszczególnymi grupami jest w dalszym ciągu istotna.

Należy zauważyć, iż poziom aktywności zawodowej kobiet i mężczyzn zmienia się w kolejnych grupach wieku. Dla mężczyzn wskaźnik aktywności zawodowej zwiększa się do 34. roku życia (91%), a dla kobiet do 39 roku życia (82,6%) {Aktywność.. 2004), W tym przypadku również widzimy różnice w poziomie wartości maksymalnych współczynników aktywności zawodowej ze względu na płeć. Wydłużona tendencja wzrostu wskaźnika aktywności zawodowej dla kolejnych grup wiekowych w przypadku kobiet wynika z faktu, iż kobiety po okresie spadku aktywności zawodowej, spowodowanej macierzyństwem i wychowywaniem małych dzieci, powracają na rynek pracy.

Pochodną wskaźnika aktywności zawodowej jest wskaźnik zatrudnienia. Jego wartości z 2002 r. wskazują na dywersyfikację ze względu na płeć. Dla mężczyzn wynosił on 47,7%, a dla kobiet był znacznie niższy i wynosił 38,0%. Różnica w poziomie wysokości wskaźnika zatrudnienia między mężczyznami a kobietami utrzymuje się we wszystkich grupach wiekowych (tabela 3). Zmniejsza się ona jednak w najmłodszej grupie wiekowej (15-24 lata różnica tylko 4,0 pkt. proc.), po czym wzrasta (25-34 lata 11,6 pkt. proc.) i ponownie maleje (do 6 pkt. proc.), by wzrosnąć w grupie osób powyżej 65. roku życia do 10,5 pkt. proc.

Leave a Reply