Pożyczka dla Min. Zdrowia i Opieki Społecznej na rozwój

W 1/4 wykorzystana została linia kredytowa o wartości 100 min dok, uruchomiona w marcu 1992 roku. Była ona przeznaczona dla Ministerstwa Finansów na finansowanie inwestycji w rolnictwie. Linia ta została następnie zredukowana o nozostałe 74,8 min dok

Pożyczka dla Min. Zdrowia i Opieki Społecznej na rozwój i restrukturyzację służby zdrowia, pomimo zmniejszenia (w 1994 r.) sumy ze 130 do 100 min doi., wykorzystana została w niespełna 1/3. Umowa w tej sprawie została podpisana w 1992 r., a uruchomiona w styczniu 1993 roku. Do końca 1996 r. wykorzystano 30,8 min doi.

W 1993 r. Bank Światowy uruchomił kilka ważnych programów kredytowych dla Polski. Dominuje tu pożyczka na dostosowania strukturalne w rolnictwie – ASAL (Agricultural Structural Adjustment Loan). Pożyczka wyniosła 300 min doi., z czego 200 min przeznaczono na infrastrukturę rynku rolnego, telefonizację, zaopatrzenie w wodę i na drobne przedsiębiorstwa. Pozostałe 100 min doi. stanowiły środki na redukcję zadłużenia, wykorzystane w 1994 roku. Do końca 1996 r. wykorzystano omawianą pożyczkę w całości. Kolejny program przewidywał początkowo 200 min doi. dla Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa na stworzenie instytucji kredytu hipotecznego oraz na rozwój indywidualnego budownictwa mieszkaniowego. Ze względu na znikome wykorzystanie tych środków anulowano 180 min doi., zmniejszając program do 20 min doi. Do końca 1996 r. z sumy tej wykorzystano zaledwie 2,5 min doi. Lepiej przedstawia się wykorzystanie dwóch pozostałych kredytów, uruchomionych pod koniec 1993 r. Dotyczy to rozwoju budownictwa drogowego, na które przeznaczono 150 min doi. oraz leśnictwa – 146 min doi. Z tego pierwszego, do końca 1996 r. wykorzystano nieco ponad połowę (75,5 min doi.), natomiast na cele leśnictwa – 88,6 min doi., a 42 min doi. anulowano.

Leave a Reply