Pożyczki preferencyjne na dostosowania strukturalne

W strukturze pomocy finansowej udzielonej przez MFW zaszły istotne zmiany. W 1996 r. wzrosło (do 2,63 mld SDR, wobec 1,97 mld SDR w 1995 r.) wykorzystanie kredytów w ramach Extended Fund Facility (EFF), tj. funduszu przeznaczonego na przezwyciężanie problemów strukturalnych i makroekonomicznych krajów członkowskich. Prawie 3/4 kwoty wykorzystanej w ramach EFF (blisko 1,9 mid SDR) przypadło na Rosję, a uwzględniając kredyty Stand-by, przeznaczone na realizację programów równoważenia bilansu płatniczego, Rosja otrzymała pomoc finansową ze strony MFW w wysokości 2,6 mld SDR (3,6 mld USD). Stanowiło to 43% wszystkich pożyczek i kredytów udzielonych przez Fundusz w roku 1996. Poza Rosją, istotną pomoc w ramach kredytów Stand-by i EFF otrzymały w ubiegłym roku: Argentyna (548 min SDR), Ukraina (536 min SDR), Wenezuela (350 min SDR) oraz Algeria (338 min SDR). Algeria była ponadto jedynym państwem, które w 1996 r. otrzymało kredyt kompensujący niekorzystne zmiany cen importowanych bądź eksportowanych zbóż i surowców energetycznych (Compensatory and Contingency Financing Facility – CCFF) w wysokości 174,6 min SDR.

Pożyczki preferencyjne na dostosowania strukturalne w krajach o niskich dochodach (SAF i ESAF) zmniejszyły się z 1.428,3 min SDR w 1995 r. do 708,6 min SDR w 1996 r., a więc w przybliżeniu o połowę. Ich wysoki poziom w 1995 r. wynikał ze znacznej pomocy (652 min SDR) udzielonej Zambii w grudniu tegoż roku.

W ubiegłym roku MFW nie kontynuował już pożyczek na transformację systemową (Systemie Transformation Facility – STF), wprowadzonych w 1993 r. z myślą o krajach dotkniętych poważnymi trudnościami płatniczymi. Mechanizm STF został wprowadzony na okres przejściowy w celu ułatwienia krajom-beneficjentom dostępu do podstawowych form pomocy udzielanej przez MFW. Od kwietnia 1993 r. do końca 1995 r. pomoc w wysokości 4,0 mld SDR uzyskało 20 krajów. Ponad połowę tej sumy (2,2 mld SDR) otrzymała Rosja, która obok Meksyku stała się w ostatnich latach głównym beneficjentem pomocy finansowej ze strony MFW4.

Leave a Reply

Spółka Komandytowa

Spółka Komandytowa z o.o. – Tel: 550 6557 581

Szamba betonowe - produkcja i montaż Radom www.betonkop.net/ https://sowoman.pl/missguided-opinie-czy-warto-kupowac-w-tym-sklepie/