Praca tymczasowa jako szczególna forma zatrudnienia

Zasadniczo należałoby jednak skupić się na preferowanych przez pracodawców elastycznych formach zatrudniania pracownika i czynnikach warunkujących dokonanie takiego, a nie innego wyboru. Chodzi tu przede wszystkim o jednoznaczne sprecyzowanie, które z form – umowy czasowe dozwolone przepisami kodeksu pracy czy może umowy cywilnoprawne – stanowią korzystniejsze w opinii pracodawcy, rozwiązanie dla firmy i z czego to wynika. Konieczne wydaje się przy tym pozyskanie informacji o preferencjach pracodawców co do osób, z którymi zawierane są umowy czasowe (osoba niezależna, osoba ucząca się przed ukończeniem 26. życia, emeryt/rencista, pracownik innej firmy, pracownik własny), w tym przede wszystkim w odniesieniu do umów cywilnoprawnych. Jest to o tyle istotne, bo pozwoli na zobrazowanie, jakie są faktyczne powody, którymi kieruje się pracodawca podejmujący decyzję o terminowym zatrudnieniu pracownika, a więc, czy ma na to wpływ np, brak konieczności odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne za taką osobę.

Podejmując badania, trzeba też mieć na względzie szczególną formę zatrudnienia, jaką jest praca tymczasowa, której specyfika polega na trójstronnym układzie: agencja pracy tymczasowej – pracownik tymczasowy – pracodawca użytkownik. Biorąc pod uwagę liczne wątpliwości powstałe na tle stosowania przepisów ustawy o zatrudnieniu pracowników tymczasowych, a sygnalizowane m.in. przez Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia, wskazane jest pozyskanie informacji dotyczących np. tego, kto, agencja pracy tymczasowej czy może pracodawca, wysyła w praktyce pracownika tymczasowego na badania lekarskie przed podjęciem zatrudnienia u pracodawcy użytkownika, w jaki sposób agencje konstruują umowy o pracę, tj. czy zawsze zawierają w nich klauzule dopuszczające wcześniejsze wypowiedzenie umowy (przez obie strony, czy może tylko przez agencję), ewentualnie jaki czas wypowiedzenia przewidują umowy. Oczywista wydaje się także konieczność zbadania, jakie formy zatrudnienia preferują same agencje (umowy o pracę czy też umowy cywilnoprawne), jak również, jakie są pobudki pracodawcy, który zwraca się do agencji pracy tymczasowej z prośbą o „wypożyczenie” pracownika.

Leave a Reply