PRACE PRZEDWDROŻENIOWE

Niniejszy podrozdział traktuje o pracach, których przeprowadzenie jest konieczne i krytyczne z punktu widzenia sukcesu projektu wdrożeniowego oraz dopasowania otrzymanego w wyniku tego projektu rozwiązania informatycznego do rzeczywistych potrzeb organizacji. Dokładne określenie biznesowego kontekstu projektu informatycznego przed podjęciem właściwych prac wdrożeniowych umożliwia w następstwie uzyskanie systemu, który wspiera strategiczne i operacyjne cele organizacji oraz umożliwia prowadzenie działalności w sposób zgodny z tymi celami.

Działania przedstawione w tym podrozdziale stanowią fundament wdrożenia i trudno jest przecenić ich wpływ na powodzenie projektu jako całości. W dalszej części tego rozdziału przyjęte zostanie założenie, iż wdrożenie systemu zintegrowanego odbywa się we współpracy z zewnętrzną firmą konsultingową. Model taki jest w większości przypadków najlepszy i co za tym idzie najczęściej stosowany w praktyce. Pierwszym działaniem, rozpoczynającym prace nad informatyzacją organizacji jest określenie strategii jej działalności i związanej z nią strategii informatyzacji.

Leave a Reply