Pracujący według statusu zatrudnienia i wieku

W 2002 r. na terenie województwa podkarpackiego status pracującego miało 678 238 osób (tj. 5,1 % ogółu pracujących w kraju). Kobiety stanowiły 45,1% tej populacji, a mężczyźni 54,1%. Dominację mężczyzn w zbiorowości pracujących notowano zarówno na wsi, jak i w mieście, ich udział wynosił odpowiednio 55,4%' i 52,0%. Biorąc pod uwagę poziom wykształcenia ludności powyżej 13. roku życia w województwie podkarpackim, zauważamy, że kobiety są lepiej wykształcone niż mężczyźni. Udział kobiet z wykształceniem średnim i powyżej jest znacznie wyższy niż mężczyzn, i tak w zasobie populacji osób powyżej 13. roku życia odsetek kobiet legitymujących się takim wykształceniem wynosił w 2002 r. 43,5% ogółu kobiet (mężczyzn 34,5%), w mieście 58,5% (mężczyzn 50,3%), a na wsi 32,3% (mężczyzn 23,6%) (Raport… 2003, s. 94). Analiza tych danych dowodzi nierównej pozycji kobiet na badanym regionalnym rynku pracy. W raporcie naszym chcemy udowodnić tezę, że kobiety, mimo iż mają wyższe niż mężczyźni wykształcenie, to mają trudniejszy dostęp do rynku pracy, nie osiągają w pracy tych samych pozycji co mężczyźni, mają przeciętnie niższe wynagrodzenie oraz są bardziej zagrożone bezrobociem, szczególnie długookresowym.

Można w tym przypadku zgodzić się z założeniem, że kobiety podlegają ostrzejszej selekcji niż mężczyźni przy przyjmowaniu do pracy. Pracodawcy, podejmując decyzje o wyborze pracownika, często kierują się stereotypami przesądzającymi o tym, że chętniej przyjmują do pracy mężczyzn niż kobiety (Domański 1992, s. 54). Współczynnik przyjęć do pracy dla kobiet w województwie podkarpackim w 2004 r. wynosił 14,8% i był prawie o 4 pkt. proc. niższy od średniego dla kraju (Rocznik Statystyczny 2005, s. 436).

Leave a Reply