PROBLEMY DYSKRYMINACJI NA REGIONALNYM RYNKU PRACY

W ciągu ostatnich kilkunastu lat przeprowadzono wiele różnorodnych badań rynku pracy, których wyniki pokazują, że praca staje się dobrem deficytowym dla wielu grup ludności. Powstaje zatem pytanie, dla jakich grup jest ona trudno osiągalna i czy dostęp do niej jest taki sam w ramach poszczególnych kategorii zawodowych. Jakie względy decydują, że pewne grupy otrzymują propozycje zatrudnienia w danym zawodzie, a inne ze względu na przynależność do określonej kategorii społecznej (płeć, wiek) mają ograniczony dostęp do sfery zatrudnienia? Czy zatem mamy do czynienia z dyskryminacją, nierównym traktowaniem osób występujących po podażowej stronie rynku pracy? Jeśli tak, to czym jest dyskryminacja w ramach zatrudnienia, jakie kryteria decydują o nierównym traktowaniu potencjalnych pracowników na rynku pracy.

Dyskryminacja nie jest pojęciem jednoznacznym, w literaturze przedmiotu możemy znaleźć wiele definicji tej kategorii. Różnorodność definicji wynika z faktu, iż zjawisko to jest przedmiotem zainteresowania wielu dyscyplin nauki. Każda z nich bada inną grupę problemów- sprzyjających dyskryminacji, która mieści się w obszarze jej zainteresowań. Zwrócimy uwagę tylko na te, które są istotne z punktu widzenia naszych badań.

W Słowniku Języka Polskiego dyskryminacja to „ograniczenie prawne stosowane przez jedno państwo względem drugiego: upośledzenie albo prześladowanie ludzi ze względu na ich pochodzenie, przynależność klasową, narodową, rasową, wyznaniową itp.” (Szymczak, red., 1988, s. 488). Dla ekonomistów dyskryminacja jest „zjawiskiem polegającym na zastosowaniu do pewnych jednostek gospodarujących przepisów lub postępowania nieformalnego, pogarszającego ich pozycję przetargową w stosunku do innych jednostek zajmujących się podobną działalnością gospodarczą” (Mała… 1974, s. 168). W ramach dyskryminacji występującej na obszarze jednego kraju akcentuje się prawne upośledzenie określonych grup (ze względu na płeć, rasę itp.) w ramach płac, zatrudnienia (ograniczanie czy wręcz zakaz zatrudnienia w niektórych zawodach), możliwości zamieszkania (np. w wyznaczonych dzielnicach).

Leave a Reply