Procesowa organizacja przedsiębiorstwa

Powyższe problemy zostają rozwiązane przez zastosowanie podejścia procesowego, w którym praca jest zorganizowana wokół konkretnych zadań, stanowiących logiczną całość, posiadających zdefiniowane wejścia oraz wyjścia. Przy takiej organizacji wszystkie działania, dotyczące realizacji celu procesu (np. realizacji zlecenia produkcyjnego) są integrowane w ramach jednego procesu. Wyznaczona zostaje osoba odpowiedzialna za wykonanie procesu, która ma pełną kontrolę nad wszystkimi jego etapami i posiada uprawnienia do przydzielania zasobów w celu prawidłowego wykonania prac. Klient kontaktuje się zawsze z jedną osobą, która posiada komplet informacji na temat stanu realizacji zlecenia. Może to być osoba odpowiedzialna za proces lub inna osoba, powołana specjalnie do kontaktów z klientem.

Procesowa organizacja przedsiębiorstwa, jakkolwiek rozwiązuje większość problemów, powstałych przy zastosowaniu organizacji funkcjonalnej, sama też nie jest pozbawiona wad. Głównym niebezpieczeństwem, związanym z organizacją zorientowaną procesowo jest, jak podaje L. Maciejec [21] „[..,] skrajne uproszczenie procedur zarządzania oraz redukcja personelu średniego szczebla, co może wpłynąć na skuteczność działania przedsiębiorstwa w przypadku zaburzeń zewnętrznych.”

Organizacja funkcjonalna jest bardziej stabilna i mniej czuła zarówno na potrzeby klientów, jak i na zaburzenia funkcjonowania. Organizacja zorientowana procesowo jest bardziej wrażliwa na oba te czynniki.

Spojrzenie na przedsiębiorstwo w kontekście wykonywanych przez nie procesów gospodarczych, a nie pionów czy działów funkcjonalnych jest zapisane w podstawowej logice zintegrowanych systemów zarządzania.

Leave a Reply