Program zatrudnienia

Po wyborach prezydenckich w 1994 r. powołano specjalną grupę ekspertów, która przygotowała raport w sprawie warunków i możliwości ograniczenia bezrobocia. Wykorzystując opinie zawarte w tym raporcie opracowano wieloletni program zatrudnienia ogłoszony w październiku 1995 r. i zakładający spadek stopy bezrobocia do 8-9% do 1999 roku31. Przyjęto w nim, że bezrobocie w Finlandii ma strukturalny charakter a osiągnięcie istotnego ograniczenia stopy bezrobocia wymaga długiego okresu i możliwe będzie jedynie w warunkach wysokiej dynamiki wzrostu, zmniejszenia stóp procentowych i zmniejszenia opodatkowania. Warunkiem koniecznym jest też prowadzenie odpowiedniej polityki tworzenia miejsc pracy oraz ożywienia w działach produkcji nastawionych na rynek krajowy, zwłaszcza w usługach. Ponieważ przyjęty miesiąc wcześniej Program Konwergencji nie zabezpieczał tak szybkiego spadku bezrobocia, program zatrudnienia wprowadzał dodatkowe instrumenty aktywizacji rynku pracy. Przewidziano m.in. następujące działania:

– zmniejszenie opodatkowania wynagrodzeń i obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne,

– obniżenie „progu najmu”,

– rozszerzenie szkoleń zawodowych, częściowo sfinansowanych środkami uzyskanymi na skutek bardziej rygorystycznych zasad przyznawania zasiłków,

– wprowadzenie zachęt podatkowych dla małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza dla szczególnie dotkniętego bezrobociem budownictwa.

Leave a Reply