Projekt systemu

Projektowanie systemu w oparciu o system standardowy jest znacznie uproszczone w stosunku do projektu systemu budowanego od podstaw. Wynika to z faktu, iż system standardowy oferuje gotowy interfejs użytkownika, strukturę oraz bazę danych, a także większość algorytmów ich przetwarzania. Projekt systemu ogranicza się do zaprezentowania zmian formatek ekranowych, ustawień parametrów systemu oraz struktury danych podstawowych w ramach udostępnionego w systemie wyboru tabel i rekordów.

Bardzo często równolegle z projektem systemu wykonywany jest jego prototyp, czyli zawierająca podstawową funkcjonalność pierwsza wersja systemu. Projekt systemu z reguły składa się z dwóch części: funkcjonalnej i technicznej. Projekt funkcjonalny zawiera:

Odwzorowanie struktury przedsiębiorstwa w systemie – czyli określenie, jakie struktury, pola i przekroje ewidencyjne w systemie odpowiadają poszczególnym jednostkom funkcjonalnym przedsiębiorstwa.

Projekt wejść i wyjść z systemu – powinien zawierać zestaw wzorcowych dokumentów, które będą wprowadzane do systemu oraz zestawienie raportów, które powinny być z systemu uzyskiwane.

Projekt wyglądu formatek ekranowych – generalny wygląd formatek jest zdeterminowany przez budowę systemu. Z reguły istnieje jednak możliwość dostosowania liczby i rozmieszczenia pól na formatce do potrzeb poszczególnych użytkowników. Projekt formatek może polegać na ich rzeczywistym wykonaniu w prototypie systemu.

Opis działania systemu, czyli algorytmów przetwarzania danych – ponieważ algorytmy przetwarzania danych są gotowe w systemie, a sterowanie wariantami odbywa się z reguły za pomocą ustawienia wartości odpowiednich parametrów systemu, opis działania składa się z listy wybranych parametrów oraz, w przypadku niejasności, z opisu wpływu tego wyboru na działanie systemu. Projekt techniczny zawiera:

– Specyfikację systemu operacyjnego i systemu bazy danych, na których działać będzie system.

– Specyfikację techniczną serwerów i stacji klienckich, na których zainstalowany będzie system.

– Specyfikację logiczną i fizyczną połączeń między klientami a serwerem (sieć).

– Opis interfejsów do systemów zewnętrznych.

– Scenariusz migracji danych ze starych systemów do nowego.

Sporządzenie projektu jest ostatnim etapem prac przedwdrożeniowych. Jest jednocześnie bezpośrednim źródłem informacji, wykorzystywanych we wdrożeniu. Rzetelne wykonanie opisanych powyżej kroków gwarantuje, że projekt systemu jest spójny ze strategicznymi i operacyjnymi założeniami organizacji, a to z kolei jest podstawą powodzenia dalszych prac wdrożeniowych.

Leave a Reply