Projekty Banku Światowego dla Polski

W zakresie unowocześnienia i prywatyzacji banków BŚ współpracuje m.in. z Bankiem Gospodarki Żywnościowej, który do niedawna wymagał bardzo dużego dofinansowania z funduszy publicznych. Obecnie BGŻ uzyskuje znaczną pomoc techniczną i doradczą ze strony BŚ, a także współpracującego w tej materii Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. BŚ wspiera również bank PKO BP w działaniach zmierzających do usprawnienia instytucjonalnego, a następnie prywatyzacji, co powinno nastąpić przed rokiem 2000. Polskie banki muszą poprawić jakość świadczonych usług i efektywność operacji aby dostosować się do standartów UE. Postępujące otwarcie polskich banków na konkurencję zagraniczną powoduje m.in. konieczność przestrzegania norm ostrożnościowych, jakie obowiązują w krajach UE. BŚ udziela więc naszym bankom wsparcia, finansując pomoc techniczną w modernizacji krajowego systemu płatności i rozliczeń oraz powiązania go z systemami innych krajów.

Bank pragnie uczestniczyć w pracach nad restrukturyzacją i prywatyzacją największego polskiego towarzystwa ubezpieczeniowego – PZU SA. Chodzi tu zarówno o wsparcie kapitałowe, jak transfer technologii i know-how. Mając na uwadze dotychczasową słabość nadzoru ubezpieczeniowego, BS przygotowuje obecnie projekt pomocy technicznej i szkoleniowej dla Państwowego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń.

Spośród przygotowywanych obecnie nowych projektów Banku Światowego dla Polski, P. Knotter za szczególnie istotne uważa programy modernizacji kopalń, rozwoju regionalnego oraz budowy autostrad.

Leave a Reply