Przesunięcie międzymagazynowe

MM Standardowy system oferuje możliwość wprowadzania tego typu dokumentów magazynowych w dziennikach przesunięć. System nie rozróżnia poszczególnych typów dokumentów w formie drukowanej. Z uwagi na ten fakt możliwe są następujące rozwiązania:

– 1. Drukowanie jedynie dziennika księgowań zapasów z wyszczególnieniem odpowiednich operacji typu korekta plus, korekta minus itd., gdzie odpowiednie dokumenty papierowe wystawiane byłyby ręcznie.

– 2. Dorobienie odpowiednich formularzy raportów oraz programu, który podpowiadałby raporty możliwe do wydruku. Wariant ten nie jest możliwy do wykonania w pierwszej fazie wdrożenia.

Dokument koncepcji systemu zawiera informacje na temat ogólnej architektury planowanego rozwiązania informatycznego oraz możliwości i sposobu wykonania sformułowanych we wcześniejszych etapach wymagań. Informacje te odnoszą się już do konkretnego systemu lub systemów informatycznych, zachowując jednakże dość ogólny charakter. Następna faza – projektowanie systemu uszczegóławia opracowanąjuż koncepcję do poziomu konkretnych rozwiązań w systemie.

Leave a Reply