Przystąpienie Polski do unii walutowej

Zakłada się, że górnictwo i przemysł obniżą swą produkcję do 40-50%. Znaczne obniżenie produkcji górnictwa węgla kamiennego jest uzasadnione w sytuacji gdy dopłaca sie 10 USD do każdej tony wyeksportowanego węgla. Trudno natomiast przewidywać radykalny spadek produkcji cementu, na który przewiduje się zwiększone zapotrzebowanie (budowa autostrad, przełamywanie kryzysu w budownictwie mieszkaniowym).

Wyrażane są też wątpliwości, czy będzie możliwe utrzymanie nawet obecnego poziomu eksportu wyrobów przemysłu lekkiego do krajów wysoko rozwiniętych, ze względu na niską jakość. Będzie się ona jednak z pewnością poprawiać. Przewiduje się też spadek produkcji rolnej o 30-40%. Polska posiada jednak poważne argumenty by nie ograniczać produkcji rolnej:

– posiadamy wysoki deficyt w handlu rolnym. Deficyt ten wzrósł z 476 min USD w 1995 r. do 1218 min USD w 1996 roku,

– elastyczność dochodowa popytu na żywność jest w Polsce znacznie wyższa niż w krajach UE.

Kolejnym wyzwaniem przed jakim stanie gospodarka Polski, w związku z członkostwem w UE, będzie przystąpienie do unii walutowej. Umożliwi to jednak dalszą poprawę konkurencyjności gospodarki dzięki:

– obniżeniu ryzyka kursowgo, a więc możliwości zmniejszenia rezerw i w związku z tym kosztów,

– obniżeniu kosztów transakcyjnych,

– wzmocnieniu stabilności makroekonomicznej.

Członkostwo w unii walutowej łączy się także z kosztami – pozbawia dany kraj możliwości regulowania obrotów handlu zagranicznego przy pomocy kursu walutowego. Tymczasem rola tego instrumentu ostatnio w Polsce wzrosła, gdyż zgodnie z umowami międzynarodowymi przestała istnieć możliwość dowolnego kształtowania barier importowych przez nasz kraj. W związku z tym członkostwo Polski w unii walutowej będzie możliwe przed rokiem 2010 jedynie w przypadku pomyślnego przebiegu stabilizacji gospodarki, przy jednoczesnej zdecydowanej poprawie jej międzynarodowej konkurencyjności, która umożliwi dynamiczny wzrost.

Jak pokazują doświadczenia m.in. krajów wschodnioazjatyckich dla poprawy międzynarodowej konkurencyjności istotne znaczenie posiada prowadzona w danym kraju polityka gospodarcza.

Leave a Reply