Reenfineering procesów gospodarczych

Również M. Hammer [11], twórca radykalnej koncepcji przeprowadzenia zmian w organizacji – reengineeringu procesów gospodarczych, identyfikuje reengineering jako czynnik gwarantujący uzyskanie znaczącej poprawy funkcjonowania organizacji przy zastosowaniu w niej TI: „Powtórzmy raz jeszcze: prawdziwa siła technologii nie polega na tym, że może ona usprawnić funkcjonowanie starych procesów, lecz na tym, że umożliwia firmom

M. Kuraś [19] tak poprowadzone wdrożenie technologii informacyjnej, w której automatyzowane są stare procesy, bez próby ich zmiany nazywa komputeryzacją, któremu to terminowi można by przeciwstawić określenie informatyzacji, oznaczającej implementację Tl nastawioną na pełne wykorzystanie jej potencjału i wynikających stąd nowych możliwości. zerwanie ze starymi regułami i stworzenie nowych sposobów wykonywania pracy, czyli dokonanie reengineeringu”19.

Guru zarządzania, Peter Drucker [7] uważa, że technologia informacyjna dopiero w przyszłości zostanie należycie wykorzystana w zarządzaniu, a stanie się to w momencie, w którym TI zmieni sposób postrzegania organizacji: „Największą rolę nasze zasoby przetwarzania danych, jak do tej pory, odegrały wcale nie w zarządzaniu. Odegrały ją w działalności operacyjnej, na przykład we wspomaganym komputerowo projektowaniu czy we wspaniałym softwarze, który architekci używają do rozwiązywania problemów strukturalnych w projektowanych budynkach. Chociaż do tej pory zarówno przecenialiśmy, jak i nie docenialiśmy nowych narzędzi, nie mogliśmy uzmysłowić sobie, że zmienią one drastycznie zadania, przed którymi będziemy stawać. […] Nowe narzędzia pozwolą nam, a właściwie zmuszą nas do postrzegania naszego biznesu w nowy sposób”20.

Leave a Reply