Rola zmian organizacyjnych we wdrażaniu i użytkowaniu ZSIZ

Pierwszy poziom zmian, czyli zmiany wymuszane przez system to zmiany konieczne do udanego wdrożenia i wykorzystywania systemu zintegrowanego. Struktura systemu, a także metodologie wdrażania ZSIZ narzucają dokonanie tych zmian w trakcie procesu implementacji. Nie oznacza to oczywiście, że system dokonuje ich samodzielnie. W skrajnych przypadkach może dojść do uruchomienia systemu zintegrowanego bez przeprowadzenia niezbędnego minimum zmian organizacyjnych, co prowadzić będzie do zautomatyzowania dotychczasowych procedur, skutkującego brakiem znaczącej poprawy funkcjonowania organizacji. Struktura i filozofia systemu wskazuje drogę, jaką należy kroczyć w celu uzyskania podstawowych korzyści, związanych z ZSIZ, określając niezbędny do tego minimalny poziom zmian. Można tu zastosować analogię do zasad ruchu drogowego, które określają, jak należy poruszać się po drodze, aby bezpiecznie dojechać do celu, jednakże nie są w stanie zmusić kierowcy do ich stosowania. Jeśli tenże będzie chciał jechać pod prąd, to z pewnością to zrobi, aczkolwiek skutki takiego postępowania są oczywiste.

Zmiany konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu dotyczą integracji procesów gospodarczych i przepływu informacji w organizacji. Drugi poziom zmian jest wspierany przez system zintegrowany, co było dyskutowane w poprzednim podrozdziale, aczkolwiek nie jest konieczny do jego prawidłowego użytkowania i uzyskiwania podstawowych korzyści, związanych z integracją danych i procesów.

Chodzi tu tylko o zmiany, związane z wdrożeniem systemu zintegrowanego. Oprócz nich mogą wystąpić zmiany nicwrspicrane w ogóle, a także zmiany blokowane przez system. Struktura systemu zintegrowanego, aczkolwiek elastyczna, posiada jednak ograniczenia, które mogą powodować zawężenie możliwości innowacyjnych. Por. [6]. Reasumując, w niniejszym podrozdziale postawiono następującą tezę:

Przy wdrożeniu zintegrowanego systemu informatycznego zarządzania mamy do czynienia z dwoma poziomami zmian. Pierwszy poziom reprezentują zmiany konieczne do prawidłowej implementacji systemu w sposób zapewniający uzyskanie korzyści związanych z integracją danych i procesów. Zmiany te są narzucane przez strukturę systemu, co nie oznacza, że wdrożenie systemu pociąga za sobą ich automatyczne powstanie.

Drugi poziom zmian to głębokie zmiany organizacyjne, z klasycznie rozumianym reengineeringiem procesów gospodarczych włącznie. Zmiany te są wspierane przez ZSIZ, aczkolwiek nie są konieczne do prawidłowego funkcjonowania systemu.

W dalszej części niniejszego rozdziału przedstawione zostaną przykłady innowacyjnego postrzegania organizacji, wynikające z zastosowania zintegrowanych systemów zarządzania.

Leave a Reply