Rozwiązywanie problemów w trakcie wdrożenia

W trakcie wdrożenia systemu zintegrowanego zawsze powstają napięcia pomiędzy przedstawicielami przyszłego użytkownika i konsultantami wdrażającymi system. Wynikają one z reguły z dwóch powodów:

– 1) z różnic w rozumieniu pojęć zawartych w koncepcji wdrożenia oraz

– 2) wykrytych w trakcie prac niezgodności pomiędzy standardowym sposobem funkcjonowania systemu i rzeczywistymi wymaganiami użytkowników.

Pierwszy powód powstawania problemów polega na niedokładnym określeniu znaczenia poszczególnych pojęć, zawartych w koncepcji systemu. „Hasłowość” sformułowań może nieść za sobą niebezpieczeństwo, iż każdy z uczestników inaczej rozumie to samo pojęcie, i co za tym idzie, spodziewa się odmiennego sposobu działania systemu. Zakłada się tutaj, iż dopasowanie sposobu działania systemu do wymagań użytkownika jest możliwe, a jedynie został popełniony błąd projektowy. Poniżej zostaną przedstawione dwa przykłady obrazujące powstanie tego typu błędów:

– 1. W koncepcji wdrożenia zostało zapisane sformułowanie, iż metodą wyceny rozchodu zapasów materiałów jest metoda FIFO. Konsultanci założyli, iż będzie to metoda FIFO jednorodna dla całego przedsiębiorstwa. W trakcie dalszych prac wdrożeniowy ch okazało się, iż po pierwsze wycena ma odbywać się odrębnie nie tylko dla każdego magazynu, ale dla wydzielonych części magazynu, po drugie zaś dla niektórych partii materiałów przyjmowane są specjalne ceny i partie te powinny być wycenione poprzez konkretne wskazanie materiałów do rozchodu (identyfikacja każdej partii).

– 2. Koncepcja wdrożenia zawierała stwierdzenie, iż wymaganym przez użytkownika raportem jest raport wykazujący strukturę wiekową należności. Raport taki znajdował się w zestawie standardowych raportów dostarczanych wraz z systemem, więc konsultanci nie zajmowali się tym tematem. Po uruchomieniu systemu okazało się jednak, iż użytkownik wymaga uzyskiwania struktury należności na dowolny dzień w przeszłości, natomiast raport w systemie umożliwia uzyskanie stanu należności na dzień bieżący.

Leave a Reply