Strategia BŚ dla Polski do roku 2000

Strategia Banku Światowego w dziedzinie pomocy dla Polski. W lutym 1997 r. Bank Światowy przedstawił swoją zaktualizowaną strategię pomocy dla Polski do roku 2000.12 Została ona opracowana przy pomocy Międzynarodowej Korporacji Finansowej.

W związku z faktem, że przystąpienie do Unii Europejskiej stało się dla Polski podstawowym celem politycznym i ekonomicznym na najbliższe lata, BŚ dostosował do tego celu swoją strategię wobec naszego kraju. Eksperci banku stwierdzają na wstępie, że w trakcie integracji z Unią zmniejszy się zaangażowanie finansowe BŚ w Polsce, ograniczone już w pewnym stopniu dzięki dobremu dostępowi kraju do międzynarodowych rynków kapitałowych. Zapotrzebowanie na kredyty banku, zwłaszcza w dziedzinie infrastruktury, zmniejszy się zarówno z powodu rosnącego napływu do Polski kapitałów prywatnych, jak i związanych instytucjonalnie z Unią (z Europejskiego Banku Inwestycyjnego już od kilku lat, a po wstąpieniu do Unii lub nawet wcześniej uzyskamy dostęp do funduszy strukturalnych). BŚ będzie jednak nadal odgrywał ważną rolę dla Polski, nie tylko jako źródło finansowania, lecz jako niezależny doradca w zakresie polityki gospodarczej oraz tworzenia instytucji, niezbędnych dla sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej. Mając na uwadze cel, jakim jest akcesja do UE, strategia BŚ dla Polski do roku 2000 zakłada pomoc w trzech dziedzinach:

– sformułowanie i realizacja polityki zapewniającej zrównoważony wzrost gospodarczy, niezbędny dla skutecznej integracji z UE:

– w sektorach, których przystosowanie do warunków UE powoduje znaczne koszty i w takich gdzie spodziewana jest zmiana polityki UE, bank oferuje wsparcie finansowe i doradztwo (dotyczy to szczególnie rolnictwa, ochrony środowiska i rynku pracy):

– redukcja obszarów biedy i bezrobocia, zarówno w okresie dochodzenia, jak i po przystąpieniu do UE.

Leave a Reply