Strategia przedsiębiorstwa cz. II

Pierwszym krokiem, podjętym przed rozpoczęciem prac powinna być identyfikacja udziałowców warsztatu. Istotne jest, aby brali w nim udział wszyscy pracownicy przedsiębiorstwa rzeczywiście kształtujący jego strategię. Skład zespołu uczestniczącego w warsztacie powinien z jednej strony zapewniać możliwość uzyskania wiedzy o całości działalności przedsiębiorstwa, z drugiej zaś nie może powodować zagrożenia „utknięcia w szczegółach”. Z reguły w warsztacie powinni brać udział członkowie zarządu i wyżsi rangą kierownicy. Jeśli to możliwe, dobrze jest zaprosić „szare eminencje” organizacji, których miejsce w oficjalnym schemacie władzy może nie odzwierciedlać rzeczywistego wpływu na bieg wydarzeń. Gotowość przedstawicieli zarządu do uczestniczenia w warsztacie jest sygnałem ich zaangażowania w projekt, co, jak zostało to nadmienione w podrozdziale dotyczącym krytycznych czynników powodzenia, jest jednym z fundamentów udanego wdrożenia. Brak członków wyższego kierownictwa przekreśla sens prowadzenia warsztatu i jest jednocześnie bardzo złym prognostykiem na przyszłość. Wiodący konsultant firmy wdrożeniowej powinien w takim wypadku użyć wszystkich możliwych sposobów, aby uzmysłowić zarządowi informatyzowanej organizacji wagę projektu i konieczność uczestnictwa w pierwszych jego fazach. Dobrym sposobem jest doprowadzenie do rozmów „prezes z prezesem” pomiędzy zarządzającymi obu firm.

Osobą prowadzącą warsztat powinien być konsultant wiodący. Powinien on dbać o zaangażowanie i zainteresowanie uczestników, a także nadawać bieg warsztatu poprzez zadawanie pytań czy stosowanie technik analizy sytuacyjnej.

Niezbędnym narzędziem prowadzenia warsztatu jest duża tablica i pisaki. Na tablicy można zapisywać wnioski, rysować strukturę przedsiębiorstwa, model krytycznego procesu gospodarczego.

Jedna osoba powinna być oddelegowana do sporządzania notatek. Osoby uczestniczące w warsztacie nie są w stanie jednocześnie prowadzić systematycznego zapisu pojawiających się wniosków.

Wynikiem warsztatu powinien być dokument opisujący strategiczne założenia projektu. Celem warsztatu jest, jak już wspomniano, ustalenie założeń strategicznych przedsiębiorstwa oraz przyszłego systemu informacyjnego. Strategiczne cele organizacji oraz sposób ich realizacji może zostać określony w następujących krokach:

Leave a Reply