Struktura organizacyjna projektu

Projekt implementacji systemu zintegrowanego obejmuje swym zasięgiem całość lub większość obszaru działania organizacji. Jest to więc przedsięwzięcie o dużym zakresie, rodzące wiele problemów natury organizacyjnej, komunikacyjnej i koordynacyjnej.

Prawidłowy przebieg pracy musi zapewniać dostosowana do wyzwań projektu struktura organizacyjna. Przykładową strukturę organizacyjną przedstawia rysunek 21. Przedstawiona na rysunku struktura składa się z:

– Komitetu Sterującego, w skład którego wchodzą przedstawiciele zarządu przedsiębiorstwa wdrażającego system oraz przedstawiciele firmy konsultingowej – integratora. Zadaniem Komitetu Sterującego jest prowadzenie okresowych inspekcji przebiegu prac i rozwiązywanie większych problemów, uniemożliwiających kontynuację wdrożenia. Komitet Sterujący nie zarządza bieżącymi pracami, pełniąc niejako role rady nadzorczej projektu. Obecność członków najwyższego kierownictwa gwarantuje wysoką rangę projektu konieczną do jego szczęśliwego zakończenia.

– Kierowników projektu ze strony przedsiębiorstwa wdrażającego i integratora, zarządzających bieżącymi pracami. Organ składający się z kierowników projektu pełni rolę zarządu, zajmując się koordynacją bieżących prac i rozwiązywaniem problemów o charakterze operacyjnym.

Leave a Reply