Studium wykonalności wymagań

Studium wykonalności wymagań odpowiada na pytanie, czy i w jaki sposób wymagania informacyjne zawarte w specyfikacji wymagań na system (SWS) mogą zostać zrealizowane w konkretnym systemie. W przypadku gdy system nie został jeszcze wybrany, ten właśnie etap musi dać ostateczną odpowiedź na pytanie, jakie rozwiązanie zostanie zastosowane w przedsiębiorstwie. W tym celu sporządzony wcześniej dokument SWS należy skonfrontować z możliwościami poszczególnych systemów. Wybrany powinien zostać ten system, który spełnia największą liczbę wymagań. Należy przy tym pamiętać, że studium wykonalności ma odpowiedzieć nie tylko na pytanie, czy dane wymaganie jest możliwe do zrealizowania w systemie, ale także jak zostanie ono zrealizowane. Nie chodzi tu o bardzo szczegółowe rozwiązania techniczne, te bowiem zostaną sprecyzowane w trakcie projektowania systemu, ale o generalną koncepcję rozwiązania danego problemu w konkretnym systemie. Studium wykonalności powinno odnosić się do poszczególnych wymagań SWS i w związku z tym musi mieć identyczną strukturę.

Przy analizie studium wykonalności należy zawsze pamiętać, iż nie istnieje system, który spełnia 100% wymagań jakiejkolwiek organizacji. Przyjmuje się, iż systemy pisane na zamówienie wypełniają do 80% wyspecyfikowanych wymagań. W przypadku systemów standardowych liczba ta będzie oczywiście odpowiednio niższa.

W związku z tym do wymagań opisanych w SWS należy przypisać priorytet, określający w jakim stopniu wypełnienie danego wymagania wpływa na możliwość wykonywania pracy przez organizację. E. Yourdon [33] proponuje następującą hierarchię:

– zrobić koniecznie,

– powinno się zrobić,

– ewentualnie zrobić.

System można uznać za odpowiedni dla organizacji, jeśli można w nim uzyskać wszystkie wymagania z grupy pierwszej i część z drugiej. Studium wykonalności przykładowych wymagań, które zostały przedstawione w podrozdziale dotyczącym SWS znajduje się poniżej.

Leave a Reply