Systemy Business Intelligence

Prowadzenie skomplikowanych analiz porównawczych (np. w czasie), na zagregowanych zbiorach danych, może być w systemach tego typu kłopotliwe i wiązać się ze znacznymi nakładami pracy przy tworzeniu raportów, a także dużym obciążeniem systemu podczas ich każdorazowego generowania. Dlatego do celów tworzenia skomplikowanych analiz wysokiego poziomu używa się obecnie specjalnie do tego skonstruowanych narzędzi, jakimi są systemy Business Intelligence oparte na technologii hurtowni danych. W najprostszym ujęciu hurtownia danych to kopia danych z systemu transakcyjnego, mająca specjalną strukturę, służącą analizie.

Dane do hurtowni są ładowane z systemu transakcyjnego (czyli ZSIZ) oraz z innych źródeł, takich jak pliki arkusza kalkulacyjnego czy strony WWW. Następnie organizowane są we wcześniej zaprojektowane wielowymiarowe struktury – tzw. kostki informacyjne. Prezentacja danych może następować za pomocą dowolnego narzędzia, na przykład arkusza kalkulacyjnego.

Systemy Business Intelligence stanowią odrębną grupę rozwiązań, która nie jest przedmiotem szczegółowych rozważań w tej książce. Ogólny opis tego typu systemów oraz zależności pomiędzy zintegrowanymi systemami zarządzania a rozwiązaniami Business Intelligence zostanie przedstawiony w rozdziale 5.

Zintegrowane systemy zarządzania są i niewątpliwie przez najbliższe lata będą najważniejszym źródłem informacji wewnętrznych w większości przedsiębiorstw. Ich główną zaletą jest dostarczanie użytkownikom informacji najbardziej aktualnej i dopasowanej do indywidualnych potrzeb. Należy zauważyć iż jakość informacji uzyskiwanych z systemu zależy od wielu dodatkowych czynników, takich jak jakość danych wprowadzanych przez użytkowników czy jego dopasowanie do specyfiki przedsiębiorstwa. To, w jakim stopniu system zaspokaja rzeczywiste potrzeby informacyjne zależy w dużej mierze od prawidłowego przebiegu procesu wdrożenia. Generalna zasada mówi, że system jest tym lepiej dopasowany do specyfiki przedsiębiorstwa im bardziej jego pracownicy angażowali się w proces wdrażania.

Dlatego niezmiernie istotne jest zrozumienie procesu wdrażania i roli, jaką powinni w niej odgrywać pracownicy informatyzowanego przedsiębiorstwa.

Leave a Reply