Technologia a idealnie działająca organizacja gospodarcza

Podsumowując można stwierdzić, iż celem stosowania nowoczesnych technologii informatycznych, w tym zintegrowanych systemów zarządzania, w przedsiębiorstwach jest uzyskanie za ich pomocą przewagi konkurencyjnej, wynikającej z lepszej kontroli procesów wewnętrznych i zewnętrznych, lepszej jakości informacji oraz usprawnienia sposobu działania organizacji.

Żadna technologia nie zapewni uzyskania uniwersalnej recepty na idealnie działającą organizację gospodarczą. Nie ma w związku z tym obiektywnie najlepszej technologii czy najlepszego systemu informatycznego. Wybór metod i narzędzi stosowanych do usprawnienia konkretnej organizacji musi być dostosowany do specyfiki tejże i problemów, jakie mają zostać rozwiązane. Każdy przypadek, każda organizacja musi więc być potraktowana w sposób indywidualny a użycie technologii musi być sposobem na rozwiązanie konkretnych problemów i niedogodności.

Z drugiej strony, można chyba przyjąć za aksjomat twierdzenie, iż sama technologia nigdy nie prowadzi do radykalnego wzrostu produktywności organizacji. Dopiero jej kreatywne zastosowanie może spowodować wzrost produktywności uzasadniający wysokie koszty implementacji rozwiązań opartych na nowoczesnej technologii informatycznej.

Inaczej mówiąc użycie nowoczesnej technologii powinno nieść za sobą zmiany organizacyjne. W niniejszym rozdziale przedstawione zostaną ogólne zasady, prowadzące do uzyskania korzyści z informatyzacji na poziomie uzasadniającym ponoszone nakłady.

Leave a Reply