Udział kobiet w pracy tymczasowej

Udział kobiet w pracy tymczasowej jest niezbyt wysoki (Francja – 30%, Hiszpania – 43%, Holandia – 49%, Niemcy – 22%, Polska – 43%, Szwecja – 60% , Wielka Brytania – 47%) (Milinkiewicz 2005, s. 52). Przeciętny wiek kobiet pracowników tymczasowych wynosi 29-32 lata (Milinkiewicz 2005, s. 52). Generalnie wiek pracowników tymczasowych jest niski: od 20% do 25% są to 38 Wysoki wskaźnik zatrudnienia kobiet w Szwecji wynika z faktu ich zatrudnienia w sektorze usług medycznych. osoby poniżej 25. roku życia, głównie studenci (Milinkiewicz 2005, s. 51). Najmłodszych pracowników ma Hiszpania, Irlandia, najstarszych zaś Niemcy i Wielka Brytania (średnia wieku 34-35 lat): podobnie zresztą jest w Polsce (przy czym najwięcej pracowników tymczasowych jest w wieku 21-25 lat oraz powyżej 40 lat) (Milinkiewicz 2005, s. 51).

W krajach europejskich prowadzone są duskusje, których celem jest określenie roli agencji pracy tymczasowej w zmieniającym się rynku pracy. Są one postrzegane nie tylko jako budujące pomost między zatrudnieniem tymczasowym a stałym, ale jako odgrywające ważną rolę w walce z bezrobociem. Dyskusje te dotyczą także zakresu liberalizacji przepisów dotyczących pracy tymczasowej. W niektórych krajach liberalizacja ta jest dość znaczna (Holandia, kraje skandynawskie), ale przepisy gwarantują ustalony zakres bezpieczeństwa prawnego, socjalnego pracownikom tymczasowym. W innych z kolei przepisy te są bardziej ograniczające swobodę zatrudnienia pracowników tymczasowych. Można nawet przyjąć, że istnieje tendencja do zrównania pozycji prawnej i socjalnej pracowników tymczasowych ze stałymi.

Leave a Reply