Ustalenie miar powodzenia projektu

Oprócz miar powodzenia, związanych z osiągnięciem celów strategicznych, należy zdefiniować miary dotyczące samego projektu. Będą to wielkości takie jak:

– kamienie milowe projektu i daty ich osiągnięcia,

– nakłady czasowe (osobodni) przeznaczone na realizację projektu,

– wysokość budżetu,

– termin osiągnięcia celów biznesowych projektu,

– miary stabilności systemu (np. nie wuęcej niż 2 błędy krytyczne/m-c).

Celem określenia założeń strategicznych jest zdefiniowanie, w jaki sposób będzie działała organizacja oraz w jaki sposób nowy system informatyczny będzie wspierał te działania.

Na tym etapie należy również określić strategiczne ramy samego projektu, czyli budżet, czas trwania, zasoby, miary powodzenia. Wynikiem tego etapu powinien być dokument, będący przedmiotem uszczegóławiania podczas późniejszych prac analitycznych oraz stanowiący podstawę do planowania i weryfikacji całości projektu na wysokim poziomie. Bardzo często niniejszy dokument jest częścią opracowania, zawierającego wyniki całości prac przedwdrożeniowych55.

Po określeniu ogólnego kontekstu biznesowego należy przejść do zadań szczegółowych, mających na celu przygotowanie organizacji do projektu oraz zdefiniowanie jego szczegółowych ram. Zadania te wykonuje się z reguły podczas następnej sesji warsztatowej, której czas trwania musi być relatywnie dłuższy (od 7-miu do 30 dni). Również skład grupy warsztatowej ze strony informatyzowanego przedsiębiorstwa powinien być poszerzony o kierowników średniego szczebla, znających dobrze szczegółowe rozwiązania organizacyjne. Obecność przedstawicieli zarządu jest pożądana, aczkolwiek na pewno nie muszą oni uczestniczyć w całości warsztatów.

Leave a Reply