Ustalenie misji oraz celów gospodarczych organizacji

W tym kroku ustalana jest misja przedsiębiorstwa oraz szczegółowe cele, umożliwiające jej realizację. Istotne jest również ustalenie, co jest najważniejsze dla uzyskania satysfakcji klienta. Poza zadawaniem bezpośrednich pytań, pomocne mogą tu być takie narzędzia jak analiza SWOT czy sesja MetaPlan50.

Analiza SWOT polega na analizie słabych i mocnych stron, określających wewnętrzną sytuację przedsiębiorstwa, oraz szans i zagrożeń, napływających z otoczenia zewnętrznego. Następnie należy zastanowić się, w jaki sposób można ugruntować mocne strony i pozbyć się słabości, oraz jak wykorzystać szanse i zneutralizować zagrożenia wewnętrzne.

Sesja MetaPlan jest sposobem twórczej dyskusji nad postawionymi problemami, które w tym wypadku dotyczą misji i wizji przedsiębiorstwa, docelowej pozycji na rynku i sposobu jej osiągnięcia, docelowych grup odbiorców, sposobu dotarcia do nich etc. S. Wrycza [35] opisuje sesję MetaPlanu w sposób następujący: „Przed sesją grupa zostaje podzielona na kilka zespołów realizujących następującą procedurę: kilkadziesiąt sekund dyskusji nad postawionym problemem (chodzi tylko o pierwsze inspirujące pomysły, a nie obszerną dyskusję), opracowanie indywidualnych propozycji rozwiązania na oddzielnych kartkach papieru, „dyskusja kartkowa” w grupie nad indywidualnymi propozycjami, przyjęcie priorytetów i wybranie przez grupę racjonalnych rozwiązań”51.

Następnym krokiem powinno być ustalenie statycznych (struktura) i dynamicznych (procesy) elementów organizacji, które posłużą do realizacji sformułowanych w pierwszej części warsztatu ogólnych założeń.

Opis struktury przedsiębiorstwa powinien mieć formę graficzną, zrozumiałą dla przedstawicieli obu stron, uczestniczących we wdrożeniu. Warsztat może być odpowiednim forum do dyskusji nad częściową lub całkowitą zmianą struktury organizacyjnej (np. z tradycyjnej na macierzową lub poziomą).

Leave a Reply