Uzgodnione z Bankiem Światowym programy kredytowe

Największym kredytem, uruchomionym w 1994 r. był kredyt finansowy dla rządu RP, początkowo w wysokości 450 min doi. Dotyczył on programu dostosowań strukturalnych w sektorze finansowym (EFSAL). Z 225 min doi. wykorzystanych w 1994 r., 100 min doi. przeznaczone było na pokrycie kosztów redukcji naszego zadłużenia wobec banków komercyjnych11. Kredyt EFSAL został następnie zredukowany do 324,9 min doi. (125,1 min doi. anulowano) i wykorzystany w całości do końca 1996 roku.

Uzgodnione z Bankiem Światowym programy kredytowe, które są przeznaczone na finansowanie dostosowań strukturalnych, zapewniają tzw. „quick dibursement money” czyli szybki dostęp do środków kredytowych. W odróżnieniu od kredytów celowych BŚ, większość kredytów na dostosowania strukturalne (SAL, FIDL, ESAL) nie wymaga szczegółowego dokumentowania ponoszonych wydatków. Środki te mogą finansować zarówno projekty uzgodnione z BŚ, jak i zasilać budżet. Obowiązek spłaty odsetek i rat kredytu spoczywa tu na Skarbie Państwa.

W odniesieniu do pożyczek na rozwój instytucji finansowych (FIDL i EFSAL), oraz na dostosowania w rolnictwie (ASAL), część przyznanych środków (tzw „set aside money”) przeznaczono na finansowanie kosztów redukcji zadłużenia wobec Klubu Londyńskiego. Wraz ze specjalną pożyczką dla Ministerstwa Finansów, w kwocie 170 min doi., pożyczki BŚ na cele redukcji i obsługi zadłużenia wobec banków komercyjnych, wykorzystane pod koniec 1994 r., po zawarciu porozumienia z Klubem Londyńskim, osiągnęły łącznie 400 min doi.

Leave a Reply