W jakich działaniach ma udzielać pomoc IFC?

Omawiając strategię Banku Światowego w zakresie pomocy dla Polski do roku 2000 zaznaczyliśmy, że została ona opracowana wspólnie z Międzynarodową Korporacją Finansową. Korporacji przydzielono określone zadania, których realizacja ma pomóc w osiągnięciu głównych celów przewidzianych w strategii. Cele te obejmują: wspieranie rozwoju gospodarczego Polski w oparciu o rozwój sektora prywatnego, dalszą prorynkową transformację państwa, ochronę środowiska oraz osłony socjalne procesu reform. W odniesieniu do pierwszego celu, IFC ma udzielać pomocy w następujących działaniach:

– prywatyzacja i restrukturyzacja przedsiębiorstw, zwłaszcza wchodzących w skład Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, oraz mobilizacja środków na inwestycje w tych przedsiębiorstwach:

– prywatyzacja i specjalizacja banków regionalnych oraz tworzenie firm leasingowych, szczególnie nastawionych na obsługę małych i średnich przedsiębiorstw:

– modernizacja sieci elektrycznej, telefonicznej i drogowej:

– rozwój szpitali prywatnych:

– wspieranie inwestycji w oczyszczalnie ścieków.

W dziedzinie prorynkowej transformacji polskiej gospodarki, zwłaszcza w kierunku przystosowania do wymogów UE, Korporacja zamierza wspierać:

– rozwój prywatnych funduszy emerytalnych:

– prywatyzację i modernizację sektora stalowego:

– rozwój przemysłu rolno-spożywczego pod kątem przystąpienia do UE, m.in. poprawa efektywności i joint ventures z firmami UE.

Usprawnienie ochrony środowiska i dostosowanie jej do standartów UE zakłada wsparcie ze strony IFC, szczególnie przy modernizacji energetyki. Przekształcenia gospodarcze w Polsce, obok przyspieszenia rozwoju przyniosły również niekorzystne efekty w rodzaju bezrobocia i pauperyzacji niektórych grup społecznych. Pomoc w rozwiązywaniu tych problemów zadeklarowała także korporacja. W najbliższych latach zamierza ona wspierać inwestycje w regionach wiejskich, umożliwiające rozwój produkcji i usług, a także inwestycje w budownictwie mieszkaniowym i w zakresie infrastruktury. W tym ostatnim przypadku IFC ponownie podkreśla swoje zainteresowanie prywatyzacją i modernizacją polskiej energetyki oraz udziałem w nowych przedsięwzięciach, mających na celu produkcję czystej energii.

Leave a Reply