Ważniejsze projekty kredytowe Polski

Ważniejsze projekty kredytowe Polski, realizowane z Bankiem Światowym oraz stan ich wykonania w okresie do końca 1996 r. przedstawiały się następująco:

W połowie 1990 r. uruchomione zostały dwa pierwsze projekty: pożyczka w wysokości 260 min doi. (w tym lima kredytowa – 215 min doi.) na sfinansowanie kosztów dewizowych rozwoju eksportu przemysłowego (a także na przedsięwzięcia mające na celu poprawę efektywności przedsiębiorstw przemysłowych) oraz 100 min doi. na rozwój eksportu rolno-spożywczego i – podobnie jak w przemyśle – na poprawę efektywności przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego. W obu przypadkach kredytobiorcą jest Narodowy Bank Polski, który za pośrednictwem banków uczestniczących odpożycza zainteresowanym inwestorom środki uzyskane z BŚ. Wg stanu na koniec 1996 r., z pierwszej pożyczki wykorzystano 75,9 min doi. tj 29,2%, natomiast na proeksportowe przedsięwzięcia w sektorze rolno-spożywczym – 71,6 min doi. Na tym poziomie wykorzystania linię kredytową zamknięto (31 lipca 1995 r), a jej pozostała część została anulowana ze względu na brak zainteresowania banków. Ewentualne nowe wnioski w dziedzinę przemysłu rolno-spożywczego mogą być nadal finansowane z pierwszej pożyczki, przeznaczonej na rozwój przemysłu. Ponadto w roku 1995 podjęto decyzję o przeznaczeniu niewykorzystanych środków pożyczki Rozwój Przemysłu na finansowanie programu komputeryzacji banków. Przeznaczona na ten cel część pożyczki: Rozwój Instytucji Finansowych (FIDL) okazała się niedostateczna. Banki zgłosiły bowiem zapotrzebowanie na ok. 220 min doi., wobec 41 min doi. przeznaczonych na komputeryzację w ramach FIDL.

Leave a Reply