Ważny sukces gospodarki Finlandii

Natomiast związane z rozmiarami gospodarki wysokie uzależnienie od obrotów zagranicznych musiało spowodować ponowne szybkie ożywienie wymiany wraz z poprawą stanu gospodarki. Zwiększenie udziału krajów Unii Europejskiej w obrotach w 1991 i 1992 r. miało charakter przejściowy – było wynikiem załamania eksportu na Wschód i zmniejszenia eksportu ogółem. W późniejszych latach wskaźniki te powróciły do poziomu przedrecesyjnego (bardzo wysokiego zważywszy silne powiązania gospodarcze Finlandii i pozostałych krajów Wspólnoty).

Pomimo wyraźnego ożywienia inwestycyjnego od II połowy 1994 r. poziom inwestycji w wielkościach realnych był w 1996 r. nadal znacznie niższy niż przed recesją: znacznie niższy był też udział inwestycji w PKB (w 1996 r. 17% wobec 28% w 1989 r.). Niskie inwestycje były też jedną z głównych przyczyn wyraźnie skromnych efektów w przełamywaniu nadmiernego bezrobocia. Pomiędzy 1993 i 1996 r. ilość bezrobotnych zmniejszyła się zaledwie o około 8% a stopa bezrobocia spadła zaledwie o 1,5 punktów procentowych. Wydaje się jednak, że okres przynależności do Unii Europejskiej jest zbyt krótki by mogło to odzwierciedlić się w zmianach inwestycji. Należy też pamiętać, że problem bezrobocia jest również niezwykle istotny w innych krajach Unii Europejskiej.

Ważnym sukcesem gospodarki Finlandii było obniżenie inflacji z około 6% wzrostu cen konsumpcyjnych w latach 1989-1990 do poniżej 1% już od 1995 r., poziomu bardzo niskiego nawet na tle innych krajów Unii Europejskiej. Był to wynik przyjęcia niskiej inflacji za najważniejszy cel polityki monetarnej i podporządkowania temu celowi prowadzonej polityki dochodowej i walutowej, umiarkowanego wzrostu płac i wzmacniania kursu marki fińskiej. Jednak przystąpienie do Unii Europejskiej wpłynęło jednoznacznie na wysokość inflacji w 1995 roku. Znaczny spadek krajowych cen produktów rolnych obniżył ogólny wskaźnik cen konsumpcyjnych. Również aprecjację a następnie stabilizację marki fińskiej w latach 1994-1996 przypisać można częściowo dążeniu do włączenia marki do Europejskiego Systemu Walutowego. Obok unijnych warunków przepływu dóbr i kapitału, był to czynnik zwiększający konkurencyjną presję importu na poprawę efektywności produkcji. Włączenie marki fińskiej do ESW wzmocniło też kooperację z innymi krajami Wspólnoty odnośnie do prowadzonej polityki walutowej59.

Leave a Reply