Współpraca finansowa EBI z Polską

W 1996 r. EBOR przedstawił strategię swoich działań w Polsce na najbliższe lata. Koncentruje się ona na trzech głównych zadaniach: wspieraniu krajowego systemu finansowego, rozwoju infrastruktury i restrukturyzacji przedsiębiorstw. W odniesieniu do banków podkreśla się niedostateczne wykorzystanie linii kredytowych, uruchomionych w Polsce przez MIF. EBOR będzie się starał pomóc w „udrożnieniu” części linii i zamykaniu pozostałych, aby nie zamrażać środków, które mogą być wykorzystane w innych formach.

Działania EBOR w kierunku przyspieszenia restrukturyzacji i prywatyzacji naszej gospodarki przyniosły dotychczas niewielkie efekty. Wynika stąd strategia lepszego przystosowania banku do polskich warunków i zwiększenia aktywności, szczególnie w dziedzinach decydujących o integracji z Unią Europejską.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) działa zarówno jako instytucja Unii Europejskiej i jako bank z własną osobowością prawną. Około 90% pożyczek banku przeznaczone było w ostatnich latach dla krajów członkowskich UE.

Współpraca finansowa EBI z Polską rozpoczęła się w 1990 r., po ustaleniu przez Radę Wspólnot Europejskich planu pomocy dla krajów Europy Środkowo-Wschodniej (EŚW). W styczniu 1997 r. ministrowie finansów UE przyjęli budżet EBI na najbliższe trzy lata. 10 krajów EŚW, stowarzyszonych z UE, otrzyma w tym okresie pożyczki i kredyty na łączną sumę 3,52 mld ECU (ok. 4,2 mld USD). Ponadto państwa, które rozpoczną negocjacje o przystąpienie do Unii, uzyskają specjalne linie kredytowe na wsparcie dużych projektów infrastrukturalnych, ułatwiających akcesję. W przypadku Polski będą to prawdopodobnie inwestycje transportowe (kolej i autostrady) oraz telekomunikacyjne.

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) należy do Grupy Banku Światowego

Do końca 1996 r. EBI udzielił Polsce 18 pożyczek i linii kredytowych na sumę 1.384 min ECU tj. ok 1,7 mld USD. Jednak, podobnie jak w przypadku większości MIF, dotychczasowe wykorzystanie zawartych kontraktów było niewielkie. Gros pożyczek EBI wymaga gwarancji pąństwowych, a proces ich przyznawania jest zwykle długotrwały. W 1995 r. bank wystąpił z inicjatywą udzielania ograniczonej liczby pożyczek nie wymagających gwarancji. W regionie EŚW Bank finansował dotychczas projekty inwestycyjne tylko w krajach stowarzyszonych z Unią Europejską. Spośród tych krajów, do końca 1996 r. najwięcej środków finansowych z EBI uzyskała Polska ( ponad 29%), wyprzedzając Czechy i Węgry'.

Międzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) należy do Grupy Banku Światowego. Pozostaje jednak niezależną organizacją z własnymi funduszami i własnym personelem. IFC należy do nielicznych MIF, które nie wymagają gwarancji rządowych na swoje pożyczki i udziały kapitałowe.

Największym partnerem Korporacji w regionie EŚW jest Polska, która przystąpiła do IFC w 1987 roku. Do roku 1996 IFC udzieliła pomocy polskim przedsiębiorstwom na sumę 340 min doi. Dotyczyło to 24 przedsięwzięć głównie w telekomunikacji, gazownictwie i handlu detalicznym. Korporacja udziela Polsce także pomocy technicznej i doradczej. Podobnie jak inne MIF, również IFC podkreśla w swoim ostatnim raporcie (za rok 1996), że zwiększył się dostęp Polski do zagranicznych kredytów komercyjnych, co wpływa także na zmiany form wzajemnej współpracy.

Strategia Banku Światowego odnośnie pomocy dla Polski do roku 2000 została opracowana wspólnie z IFC. Korporacja wzięła na siebie określone zadania, aby ułatwić realizację głównych celów założonych w strategii. Zadania te omawiamy w końcowej części punktu poświęconego IFC.

Leave a Reply