Współpraca operacyjna MFW z Polską

Z punktu widzenia Polski, dotychczasowa podaż środków ze strony BŚ wydaje się wystarczająca. Także warunki kredytowe nie odbiegały in minus od warunków stawianych przez banki krajowe. Problemy pojawiały się raczej po stronie polskiej. Zbyt mało było dobrze przygotowanych projektów kredytowych i realizowanych przez wiarygodnych kredytobiorców. Ponadto wykorzystanie kredytów przeciągało się zbyt długo. W przypadkach niskiego wykorzystania środków strona polska musiała ponosić koszty tzw. opłat za gotowość, co zmniejszało opłacalność kredytów. Z tych względów niektóre kredyty zostały częściowo anulowane.

W lutym 1997 r. BŚ przedstawił zaktualizowaną strategię współpracy z Polską do roku 2000. Bank dostosował swoją strategię do realizacji celu w postaci przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W miarę postępu integracji zaangażowanie finansowe BŚ w Polsce będzie się zmniejszało, zarówno z powodu rosnącego napływu kapitału ze źródeł prywatnych, jak i związanych instytucjonalnie z Unią (m.in. z Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a następnie z funduszy strukturalnych UE). BŚ będzie jednak nadal odgrywał ważną rolę dla Polski, nie tylko jako źródło finansowania lecz jako niezależny doradca w zakresie polityki gospodarczej i reform instytucjonalnych, koniecznych dla sprawnego funkcjonowania gospodarki rynkowej.

Strategia BŚ wobec Polski koncentruje się na kilku głównych celach, jak: wspieranie sektora prywatnego jako siły napędowej gospodarki, prorynkowa transformacja państwa, ochrona środowiska oraz osłony socjalne reform. Pomoc banku w realizacji tych celów będzie udzielana w trzech formach: pożyczek, gwarancji kredytowych i usług pozafinansowych. Wysokość samych pożyczek w najbliższych latach ocenia się na 200-400 min doi. rocznie. Najwięcej gwarancji kredytowych przewidziano dla energetyki i budowy autostrad. Co do usług pozafinansowych, to koszt ich wyniesie ok. 1/3 pomocy ze strony BŚ. Usługi te mają dotyczyć takich dziedzin jak reforma emerytur, sektor finansów)', rolnictwo, edukacja i rynek pracy.

Leave a Reply