Współpraca operacyjna MFW z Polską

Współpraca operacyjna MFW z Polską rozpoczęła się w 1990 roku. Omawiamy kolejne etapy tej współpracy, wynikające stąd korzyści bezpośrednie i pośrednie dla Polski oraz trudności jakie wystąpiły po obu stronach. Naszym zdaniem, porozumienia osiągnięte z MFW przyniosły korzyści przekraczające znacznie bezpośrednią pomoc finansową. Porozumienia te stanowiły bowiem świadectwo wiarygodności gospodarczej i kredytowej Polski dla pozostałych partnerów zagranicznych, a zwłaszcza wierzycieli. Miało to podstawowe znaczenie dla kraju we wczesnej fazie przekształceń gospodarczych. Realizacja trudnych programów reform, uzgodnionych z MFW, umożliwiła m.in. porozumienia z Klubami: Paryskim i Londyńskim i redukcję zadłużenia zagranicznego Polski o połowę.

W ramach czterech porozumień zawartych z MFW, Polska otrzymała pożyczki i kredyty w łącznej kwocie ok. 1,8 mld doi. Suma ta została spłacona (w większości przed terminem) do połowy 1995 roku. Po tym terminie zmieniają się formy wzajemnej współpracy. Polska nie potrzebuje obecnie pomocy finansowej Funduszu i w najbliższych latach pomoc taka nie będzie prawdopodobnie potrzebna. Pożądane jest jednak dalsze monitorowanie naszej gospodarki przez MFW i oceny zmian makroekonomicznych, dokonywane w ramach regularnych wizyt ekspertów Funduszu w Polsce i opracowywanych przez nich raportów. Przeglądy polskiej gospodarki dokonywane są nadal dwa razy do roku. Kończą je wnioski i zalecenia dotyczące dalszego reformowania gospodarki. Przedstawiamy wnioski z ostatniego raportu, wydanego przez MFW w lutym 1997 roku.

Członkostwo w Banku Światowym mogą uzyskać tylko kraje należące do MFW. Polska przystąpiła do BŚ w tym samym czasie co do MFW, tj. w czerwcu 1986 roku. Pierwsze kredyty uzyskaliśmy w 1990 r., a łącznie w okresie 1990 – 1996 bank udostępnił Polsce kredyty na sumę 3,4 mld doi. Do końca 1996 r. z sumy tej wykorzystano 71%.

Leave a Reply