Współpraca Polski z Międzynarodowym Funduszem Walutowym

W roku 1996 współpracę Polski z Międzynarodowym Funduszem Walutow>’m charakteryzowały następujące wydarzenia:

– W kwietniu Polska zadeklarowała przystąpienie do nowej inicjatywy MFW – Specjalnego Systemu Udostępniania Danych (Special Data Dissemination System – SDDS). W ramach tej inicjatywy kraje członkowskie, które zgłoszą swój akces, będą udostępniały poprzez Internet określony zestaw danych statystycznych na temat swojej sytuacji gospodarczej. SDDS jest już dostępny w Internecie pod adresem: http://dsbb.imf.org6.

– W maju przebywała w Polsce misja Funduszu, która analizowała wyniki pierwszych miesięcy roku i sformułowała zalecenia dotyczące polityki fiskalnej, reform strukturalnych i wprowadzanego w tym okresie pakietu antyinflacyjnego. Misja podkreśliła konieczność dalszego zmniejszania inflacji (m.in. poprzez odchodzenie od indeksowania wzrostu wynagrodzeń) oraz przyspieszenia reformy systemu ubezpieczeń społecznych. Raport misji został doręczony członkom Rady Ministrów.

– W grudniu przebywała w Polsce kolejna misja MFW. Celem jej było zapoznanie się z bieżącą sytuacją gospodarczą i założeniami ustawy budżetowej na rok 1997. Misja zbierała także informacje do raportu o Polsce, w ramach kolejnej dorocznej konsultacji, związanej z art. IV Statutu MFW. Raport Funduszu na temat Polski został wydany w końcu lutego 1997 r. a następnie rozpatrzony na posiedzeniu Zarządu MFW, które odbyło się 7 marca7.

Leave a Reply