Wydarzenia składające się na współpracę Polski z MFW

Spośród pozostałych wydarzeń, składających się na współpracę Polski z MFW w 1995 r., należy wymienić następujące:

– Rada Wykonawcza Funduszu dokonała oceny pierwszego przeglądu porozumienia Stand-by z sierpnia 1994 r., obejmującego okres do 4 marca 1996 roku. Podkreślając osiągnięcia gospodarcze Polski, Rada zwróciła także uwagę na potencjalne zagrożenia, a zwłaszcza wysokie nadal tempo inflacji, spowolnienie reform strukturalnych (szczególnie w odniesieniu do świadczeń społecznych i procesów prywatyzacji) oraz wysoki stopień indeksacji gospodarki:

– minister finansów i prezes NBP powiadomili Fundusz wspólnym pismem, o przyjęciu z dniem 1 czerwca 1995 r. zobowiązań wynikających z artykułu VIII Statutu MFW, dotyczącego wymienialności waluty w zakresie obrotów bieżących. W końcu lipca Rada Wykonawcza Funduszu uznała, że Polska spełnia kryteria MFW w tej dziedzinie:

– w lipcu i grudniu przebywały w Polsce misje MFW, dokonujące przeglądu naszej gospodarki w ramach art. VI Statutu MFW'. Raport z tych przeglądów został rozpatrzony przez Radę Wykonawczą w styczniu 1996 roku.

W celu zminimalizowania opłat za gotowość od niewykorzystanych kredytów (commitment fee), dostępnych w ramach ostatniego Stand-by, strona polska zwróciła się do MFW (w sierpniu 1995 r.) o zmniejszenie sumy kredytu Stand-by z 410 min SDR do 50 min SDR. W kontekście wcześniejszej spłaty całego zadłużenia wobec Funduszu, wspomniane zmniejszenie kwoty oznaczało zmianę charakteru współpracy z MFW. Dotychczasowe porozumienie Stand-by zostało przekształcone w porozumienie dotyczące pierwszej transzy kredytowej, ponieważ wartość dostępnych kredytów spadła poniżej 25% polskiej kwoty w Funduszu. Wysoki stan rezerw dewizowych oraz korzystna sytuacja bilansu płatniczego kraju nie stwarzały następnie potrzeby przedłużenia ostatniego porozumienia z MFW. Wygasło ono 4 marca 1996 roku.

Leave a Reply