Wysiłki EBOR w kierunku przyspieszenia prywatyzacji w Polsce

Trzecie zadanie strategii EBOR w Polsce to pomoc w kierowaniu i finansowaniu reform strukturalnych w tak ważnych gałęziach gospodarki jak: paliwa (ropa i gaz), hutnictwo metali żelaznych, przemysł chemiczny, przemysł stoczniowy oraz gospodarka rolna. Otwarcie gospodarki polskiej powoduje rosnącą konkurencję zagraniczną w wymienionych dziedzinach. Występują tu również poważne problemy związane z ochroną środowiska. EBOR może pomóc w rozwiązywaniu tych problemów poprzez wdrażanie w Polsce procedur wypracowanych przez bank w zakresie ochrony środowiska. Chce on również wspierać przekształcenia państwowych organizacji handlowych w holdingi przemysłowo-handlowe. Bank przywiązuje szczególne znaczenie do powodzenia Programu Powszechnej Prywatyzacji i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.

W 1997 r. EBOR zamierza rozpocząć współfinansowanie specjalistycznych projektów w dziedzinach: venture capital, telekomunikacji, gospodarki i przetwórstwa rolnego oraz przemysłów: stoczniowego, hutniczego i paliwowego.

Restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw w niektórych sektorach strategicznych opóźnia się zdaniem banku, w stosunku do pozostałych gałęzi gospodarki. Prywatyzacja kapitałowa podlega często długotrwałym procedurom, które zniechęcają wielu inwestorów. W efekcie przedsiębiorstwa strategicznych dziedzin gospodarki będą coraz bardziej zagrożone konkurencją ze strony przedsiębiorstw Unii Europejskiej, w miarę postępów integracji. Żeby zmniejszyć to zagrożenie rząd polski łączy omawiane przedsiębiorstwa w holdingi branżowe. Dotyczy to np. górnictwa węglowego, paliw płynnych, banków i przemysłu cukrowniczego. Łączenie przedsiębiorstw ma na celu przyspieszenie prywatyzacji sektorów strategicznych z przewagą kapitału polskiego i mniejszościowym udziałem zagranicznych inwestorów instytucjonalnych.

Wysiłki EBOR w kierunku przyspieszenia prywatyzacji i zwiększenia swojego udziału w finansowaniu i organizowaniu procesów restrukturyzacji kluczowych sektorów polskiej gospodarki, przyniosły dotychczas skromne efekty. Wynika stąd strategia lepszego przystosowania banku do polskich warunków i zwiększenia aktywności w charakterze współuczestnika rządowych inicjatyw prywatyzacyjnych, zwłaszcza zmierzających do ułatwienia integracji z Unią Europejską. EBOR chce się przy tym specjalizować w wymienionych już sektorach. M.in. zamierza rozwijać współpracę z byłymi przedsiębiorstwami handlu zagranicznego, przekształcającymi się w duże holdingi produkcyjno – handlowe.

Bank będzie nadal wspierał Program Powszechnej Prywatyzacji, uważając go za główny mechanizm prywatyzacji małych i średnich przedsiębiorstw. Chodzi tu zarówno o bezpośrednie finansowanie w ramach Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, jak i finansowanie pośrednie, poprzez inne fundusze, linie kredytowe i udziały.

Leave a Reply