Wysoki poziom ochrony stosunku pracy na gruncie polskiego prawa

Wysoki poziom ochrony stosunku pracy na gruncie polskiego prawa pracy jest powszechnie postrzegany przez przedsiębiorstwa jako istotna przeszkoda w zatrudnianiu nowych osób. Także duża biurokratyzacja stosunku pracowniczego oraz brak stabilności przepisów prawa, w tym nadmierne ich skomplikowanie, stanowią przyczynę ograniczenia zatrudnienia etatowego. Badania opublikowane w Raporcie o rozwoju społecznym wskazują, że mimo znacznych zmian wprowadzonych w przepisach z zakresu prawa pracy w 2002 r., polski indeks regulacji warunków zatrudnienia wynosi 92, w skali od 0 do 10, kiedy dla porównania w Czechach wynosi on 63, a w Wielkiej Brytanii – 41 (W trosce 2004, s. 104)s2. W praktyce takie uwarunkowania skutkują poszukiwaniem przez pracodawcę rozwiązań alternatywnych w odniesieniu do zatrudnienia klasycznego przez sięgnięcie po tzw. nietypowe formy zatrudnienia, a więc rozwiązania, które umożliwią precyzyjne dopasowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Każdy pracodawca rozwija przy tym własne koncepcje zwiększania elastyczności przedsiębiorstwa, bazujące na formach prawnych przewidzianych w polskim ustawodawstwie z zakresu prawa pracy i prawa cywilnego. Wydaje się ponadto, że wybór najbardziej korzystnych form zatrudnienia zależy od charakteru i specyfiki pracy, zmienności zapotrzebowania na pracę, obszaru działalności przedsiębiorstwa, grup zatrudnionych pracowników oraz rodzaju wykonywanej przez nich pracy. Wskazane jest przeprowadzenie badań empirycznych w celu wyodrębnienia określonych grup pracodawców i zbadania, czy w obrębie tej samej grupy występuje relatywnie zbliżony pogląd na elastyczne formy zatrudnienia, a przede wszystkim na podstawie jakich form prawnie dozwolonych taki rodzaj zatrudnienia jest w danej grupie realizowany. Konieczne wydaje się ponadto zdobycie wiedzy na temat podstawowych czynników, które mają wpływ na decyzję pracodawcy o rezygnacji z typowej formy zatrudnienia na rzecz zatrudnienia nietypowego.

Leave a Reply