Zakres działania EBOR

Zakres działania EBOR ogranicza się do krajów Europy Środkowej i b.ZSRR. Formy działania banku są przy tym bardziej urozmaicone niż większości pozostałych międzynarodowych instytucji finansowych. Oprócz udzielania bądź współfinansowania pożyczek na różne projekty, EBOR może m.in. wykupywać udziały w przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych, udzielać im gwarancji, umożliwiających dostęp do międzynarodowego rynku kapitałowego, czy też tworzyć fundusze na realizację specjalnych celów. Przynajmniej 60% pożyczek, inwestycji i gwarancji kredytowych przeznacza się dla sektora prywatnego. W odróżnieniu od większości pozostałych międzynarodowych instytucji kredytowych, EBOR może prowadzić działalność pożyczkową i inwestycyjną bez wymogu gwarancji rządowych14. Ma to istotne znaczenie dla krajów działania banku.

Maksymalny okres spłat pożyczek EBOR wynosi 10 lat, a w przypadku przedsięwzięć infrastrukturalnych – 15 lat. Pożyczki banku udzielane są na warunkach rynkowych. Zaangażowanie EBOR w finansowanie projektów nie przekracza z reguły 35%. W zasadzie bank nie jest zainteresowany udzielaniem pożyczek lub inwestowaniem na sumy poniżej 5 min ECU. Małe projekty mogą być jednak finansowane w ramach linii kredytowych.

Do końca 1996 r. EBOR zatwierdził 518 przedsięwzięć w krajach EŚ i b.ZSRR na łączną sumę blisko 10 mld ECU, natomiast umowy, które zostały podpisane do realizacji osiągnęły wartość 7,7 mld ECU. W 1996 r. podpisano 119 projektów na kwotę 2,2 mld ECU. W okresie dwóch ostatnich lat największym beneficjentem pomocy finansowej EBOR była Rosja. Polska plasuje się na trzecim miejscu.

Zgodnie ze strategią współpracy z Polską, przyjętą przez Radę Dyrektorów w 1991 r., działania banku w naszym kraju koncentrowały się na takich kierunkach jak:

– restrukturyzacja i prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i banków:

– wspieranie rozwoju sektora finansowego i usług bankowych:

– modernizacja energetyki z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska:

– rozwój infrastruktury gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem telekomunikacji.

Leave a Reply