Zarządzanie serwisem i współpracą

Podsystem Zarządzanie serwisem umożliwia planowanie, ewidencję i rozliczanie zadań związanych z prowadzeniem działalności serwisowej. Możliwe jest tutaj zdefiniowanie przedmiotu serwisu, planowanie zadań serwisowych dla poszczególnych przedmiotów i ewidencja rzeczywiście wykonanych czynności, jak również rejestracja zawartych umów oraz księgowanie faktur za wykonane usługi serwisowe.

Zasoby. Podsystem Zasoby umożliwia planowanie i kontrolowanie wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa – zarówno rzeczowych, jak i ludzkich. Elastyczny system definiowania cen ułatwia fakturowanie usług w podsystemie Sprzedaż i Należności oraz ewidencję kosztów w podsystemie Zlecenia.

Zlecenia. Celem wykorzystania podsystemu Zlecenia jest szczegółowa ewidencja kosztów oraz fakturowanie dla prowadzonych w przedsiębiorstwie projektów lub prac. Aplikacja pozwala na tworzenie budżetu prac i dokonywanie porównań rzeczywistych nakładów z planem. Integracja z Księgą Główną pozwala na dokonanie ewidencji księgowej kosztów i przychodów związanych z prowadzonym projektem. Podsystem Zlecenia może być wykorzystany zarówno do prowadzenia prac konstrukcyjno-budowlanych, jaki i działalności zorientowanej na świadczenie usług.

Zarządzanie współpracą. Podsystem Zarządzanie współpracą to narzędzie dla działów marketingów i sprzedaży. Jako zintegrowany element MBS-Navision pozwala gromadzić wszystkie istotne informacje na temat nabywców, dostawców i prospektów (potencjalnych kontaktów) w jednym miejscu. Moduł zarządzania współpracą w pełni integruje informacje o nabywcach i dostawcach. Z kolei prospekty mogą być łatwo przekształcone do postaci nabywcy lub dostawcy bez konieczności powtórnego wprowadzania danych. Integracja ta umożliwia ponadto określenie pewnej grupy nabywców (np. w funkcji sprzedaży za minione okresy) i zbadanie aktualnej sprzedaży pod kątem efektów kampanii promocyjnej. Z pomocą narzędzi Import/Eksport możliwe jest tworzenie i modyfikowanie prospektów przy wykorzystaniu zewnętrznej bazy danych. Ponadto moduł ten umożliwia zarządzanie klientami w podziale na segmenty rynku, a także planowanie działań i kampanii marketingowych.

Leave a Reply