Zasoby ludzkie

Trzecią dużą grupą modułów systemu R/3 są programy, dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi (HR). Wyróżniamy tu następujące podsystemy:

– Gospodarka kadrowa,

– Zarządzanie czasem pracy,

– Rozliczanie listy płac,

– Zarządzanie szkoleniami,

– Zarządzanie organizacją,

– Zarządzanie podróżami służbowymi,

– System informacyjny.

Gospodarka kadrowa umożliwia administrację danymi osobowymi pracowników, a także zawiera narzędzia wspomagające proces rekrutacji i selekcji kadr. Pozwala na oszacowanie kosztów osobowych, zarządzanie funduszami emerytalnymi i zasiłkami.

Rozliczanie listy plac pozwala naliczenie wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, zgodnie z polskimi przepisami prawnymi. Zarządzanie szkoleniami to moduł zawierający funkcjonalność, dotyczącą ustalania harmonogramu szkoleń dla poszczególnych pracowników na podstawie ścieżek karier, opracowanych w podsystemie Planowanie kadr, a także planowania szkoleń w zakresie rezerwacji pomieszczeń, korespondencji z ich uczestnikami, obciążenia wykładowców etc.

Moduł Zarządzanie organizacją służy do budowy planu organizacyjnego przedsiębiorstwa, przedstawionego za pomocą struktury organizacyjnej. System umożliwia przechowywanie dowolnej ilości struktur organizacyjnych, aczkolwiek tylko jedna z nich jest obowiązująca i stanowi część integracyjną pomiędzy Administracją kadrami a modułami, takimi jak Planowanie kadr czy Zarządzanie szkoleniami.

Zarządzanie podróżami służbowymi pozwala na rozliczanie podróżny zagranicznych i krajowych według rzeczywistych wydatków lub według ryczałtów.

Leave a Reply