Zbyt gwałtowne otwarcie rynk

W sumie bardziej zasadne wydaje się stanowisko zwolenników liberalizacji handlu międzynarodowego, również między krajami różniącymi się zdecydowanie poziomem rozwoju. Jednak, by kraj o niższym poziomie rozwoju miał większe możliwości zmniejszenia dystansu w stosunku do krajów zamożniejszych, powinien stosować przejściową i stopniowo zmniejszaną ochronę własnego rynku.

Zbyt gwałtowne otwarcie rynku może być dla kraju zacofanego niebezpieczne. L. Zienkowski przestrzega, iż w warunkach kraju zacofanego technicznie, korzystne może być na krótką metę zaniechanie jakiejkolwiek produkcji wysokiej techniki i zastąpienie jej importem, co może nastąpić jako wynik szerokiego otwarcia gospodarki na rynki międzynarodowe. W efekcie musi to prowadzić, w dłuższym okresie czasu, do wypadnięcia z ogólnoświatowego nurtu postępu naukowo-technicznego i pogłębiającego się ogólnego zacofania cywilizacyjnego13.

Liberalizacja handlu i w rezultacie dynamiczny wzrost jego obrotów, szczególnie z krajami wysoko rozwiniętmi, w stosunku do których gospodarka Polski jest w dużym stopniu komplementarna, przynoszą już ogromne korzyści. Powstały sprzyjające warunki przyspieszonej rekonstrukcji gospodarki, wzmożonego inwestowania, absorpcji nowych technologii itd. Presja importu stanowi skuteczny bodziec do poprawy efektywności i jakości produkcji.

Leave a Reply