Zdanie MFW

Eksperci Funduszu zwracają uwagę na dwie fazy rozwoju gospodarczego Polski w ostatnich łatach: okres przyspieszonego wzrostu „napędzanego” eksportem (1994 – 1995), po którym w 1996 r. rozpoczęła się następna faza, z głównym czynnikiem wzrostu w postaci popytu wewnętrznego. Powoduje on jednak znaczną przewagę tempa rozwoju importu nad eksportem i może w przyszłości prowadzić do napięć w bilansie bieżących obrotów płatniczych. Obecny deficyt tego bilansu nie budzi jeszcze niepokoju MFW, który uważa, że Polska potrzebuje zewnętrznego zasilania aby zwiększyć rozmiary inwestycji, w stopniu umożliwiającym utrzymanie dotychczasowj dynamiki wzrostu. Jednakże, podobnie jak inne kraje w procesie transformacji, musimy kontrolować wielkość ujemnego salda operacji bieżących. Omawiany raport zakłada, że deficyt, może być utrzymany na akceptowalnym poziomie pod warunkiem ograniczenia dynamiki wzrostu poytu wewnętrznego. Aby utrzymać tempo rozwoju gospodarki w średnim okresie, niezbędne będzie wykorzystanie dodatkowych środków zewnętrznych na efektywne inwestycje.

Zdaniem MFW, podstawowym problemem strategii gospodarczej Polski na najbliższe lata stało się dokończenie procesu transformacji przy umiarkowanym deficycie operacji bieżących bilansu płatniczego, malejącej inflacji i znacznych inwestycjach, które umożliwią utrzymanie wysokiego tempa wzrostu.

Po spłaceniu przez Polskę wszystkich zobowiązań wobec MFW, kontynuowanie wzajemnej współpracy jest nadal bardzo istotne. Zmieniają się jednak formy tej współpracy. Polska nie potrzebuje obecnie kredytów Stand-by, a także w najbliższych latach pomoc finansowa Funduszu nie będzie prawdopodobnie potrzebna. Współpraca może więc przybierać różne formy konsultacji i wzajemnego doradztwa, zwłaszcza w dziedzinę systemu finansowego. Pożądane są: dalsze monitorowanie polskiej gospodarki przez MFW i oceny zmian makroekonomicznych, dokonywane w ramach regularnych wizyt ekspertów Funduszu. Stosunki Polski z MFW reguluje obecnie art. IV statutu tej organizacji, odnoszący się do krajów nie korzystających z kredytów funduszu lub korzystających w niewielkim stopniu (poniżej 25% kwoty danego kraju). Gospodarka tych krajów podlega przeglądowi MFW raz do roku i bez szczególnych kryteriów wykonawczych, ustalanych np. w ramach porozumień Stand-by. Polska uzgodniła jednak dobrowolnie z Funduszem, że przeglądy naszej gospodarki dokonywane są nadal dwa razy do roku. Nową formą współpracy może być udział polskich ekspertów w doradztwie dla innych krajów za pośrednictwem MFW.

Leave a Reply