Zintegrowany system informatyczny zarządzania umożliwiający zmiany

W literaturze przedmiotu istnieje zgoda co do twierdzenia, iż system zintegrowany, a system ERP w szczególności, stanowi czynnik, umożliwiający dokonywanie zmian organizacyjnych. B. Kubiak i A. Korowicki [17J piszą o tym w sposób następujący: ,,Reorganizacja procesów stanowi dla przedsiębiorstwa wielkie wyzwanie, ponieważ wymusza zmianę dotychczasowej strategii i przebiegu czynności, realizacji zadań, metod i sposobów pracy oraz dróg i metod podejmowania decyzji. W działalności gospodarczej wymagane jest podejście elastyczne, innowacyjne, zorientowane na klienta, jakość i szybkość działania oraz potanienie produktu poprzez obniżkę kosztów. Zintegrowane systemy informatyczne [] stwarzają techniczne możliwości obsługi tych procesów gospodarczych”22.

Rola systemów zintegrowanych, jako czynnika umożliwiającego zmianę, polega na udostępnianiu aktualnych i dopasowanych do potrzeb użytkowników informacji wielu osobom i w wielu miejscach organizacji oraz na umożliwianiu jednoczesnej centralizacji i decentralizacji wybranych działalności.23 Ponadto systemy klasy ERP umożliwiają odwzorowanie organizacji procesowej przedsiębiorstwa, a niektóre wspomagają modelowanie procesów gospodarczych za pomocą specjalistycznych narzędzi i referencyjnych modeli procesów24 (np. SAP R/3 Business Engineer czy Oracle Business Process Modeller).

Rola systemów klasy ERP w zmianie procesów przedsiębiorstwa nie ogranicza się jednakże do umożliwiania wykonywania czynności w nowy sposób poprzez dostarczanie informacji o niemożliwej do uzyskania w inny sposób jakości i zasięgu. N. Bancroft, H. Seip i A. Sprengel [11, określając rolę TI w reengineeringu procesów gospodarczych na przykładzie systemu SAP R/3, opisują dwa sposoby, na które R/3 umożliwia i ułatwia proces zmian: ,,Po pierwsze zapewnia on system, który jest zintegrowany i oparty na najlepszych praktykach (best practices). Dostarcza on wielu usprawnień, które przedsiębiorstwa identyfikują w procesie reengineeringu. […J Po drugie R3 zmusza zespół wdrożeniowy do określenia w jaki sposób chce on zorganizować i prowadzić działalność w zintegrowany sposób na szczegółowym poziomie .

Zintegrowany system informatyczny zarządzania umożliwiający zmiany cz. II

Oba przedstawione powyżej sposoby wsparcia zmian przez system ERP sugerują, iż wdrożenie systemu nie tylko umożliwia, ale wręcz wymusza powstanie zmian w organizacji. Stwierdzenie, iż budowa systemu oparta jest na najlepszych praktykach (best practices) oznacza, iż w programie zakodowane są sposoby wykonania standardowych procesów biznesowych, oparte na doświadczeniach wielu przedsiębiorstw, które uczestniczyły w procesie powstawania systemu bądź to jako doradcy i konsultanci, bądź jako podmioty, w których dokonywane było wdrożenie36. Te sposoby wykonywania procesów mogą być przez system niejako narzucane czy sugerowane organizacjom podejmującym wdrożenie. System ERP odgrywa tu więc aktywną rolę w procesie zmian. Przymus dokonania zmian jest akcentowany również w drugiej tezie, dotyczącej określenia sposobów prowadzenia działalności przed przystąpieniem do wdrożenia zintegrowanego systemu ERP. Autorzy zwracają więc uwagę na bardzo ciekawe zjawisko, polegające na wymuszeniu zmian przez strukturę systemu: piszą oni, że nawet przedsiębiorstwo, które nie miało w planach podjęcia zmian organizacyjnych będzie musiało wykonać „pewien poziom reengineeringu” aby skutecznie wdrożyć system.

Przedstawione powyżej przykłady poglądów na temat roli ZSIZ jako czynnika umożliwiającego zmiany ukazują, że ogólne tezy dotyczące roli technologii informacyjnej w kreowaniu zmian organizacyjnych stosują się także do jej specyficznego przykładu, jakim jest system zintegrowany. Dodatkowo pojawia się w literaturze teza, iż system zintegrowany klasy ERP wymusza podczas wdrożenia pewien poziom zmian organizacyjnych ze względu na swoją strukturę.

Leave a Reply