Zmiany strukturalne w gospodarce polskiej

Stopniowe dostosowywanie do standartów Unii w zakresie ochrony środowiska ma istotne znaczenie, zarówno dla zapewnienia zrównoważonego wzrostu, jak i przyspieszenia procesu włączania gospodarki polskiej do wspólnego rynku. BS będzie pomagał (szczególnie sektorowi prywatnemu) w finansowaniu inwestycji w ochronę środowiska, a także ułatwiał dostęp do funduszy UE przeznaczonych na ten cel.

Pomimo szybkiego wzrostu, zmiany strukturalne w gospodarce polskiej spowodowały problemy bezrobocia i niedostatku znacznych grup społecznych. Jest to związane z ograniczeniami mobilności pracowników (problem mieszkań) i niedopasowaniem profilu kwalifikacji do zmieniającego się popytu. Dotyczy to szczególnie terenów wiejskich i okręgów przemysłowych o przewadze gałęzi schyłkowych. Pomoc BS w rozwiązywaniu tych problemów polega na wspieraniu zmian modelu kształcenia, szkolenia zawodowego i przekwalifikowania pracowników, na organizowaniu współpracy administracji państwowej i samorządów w tej dziedzinie oraz na ułatwianiu dostępu do funduszy strukturalnych UE. Chodzi tu zwłaszcza o wsparcie inicjatyw lokalnych i zapewnienie udziału zainteresowanych grup społecznych w praktycznym rozwiązywaniu problemów.

BŚ przywiązuje nadal dużą wagę do współpracy z pozostałymi międzynarodowymi organizacjami finansowymi we wspieraniu przekształceń gospodarczych w Polsce i procesu integracji z Unią Europejską. Oprócz organizacji wchodzących w skład Grupy Banku Światowego chodzi tu przede wszystkim o MFW, Europejski Bank Inwestycyjny i EBOR, lecz także inne instytucje i fundusze jak: PHARE, US-Aid, czy brytyjski Know How Fund. BŚ dąży przy tym do pewnej specjalizacji i komplementarności wobec pozostałych instytucji, aby ograniczyć dublowanie działań na terenie Polski. Przykładem może być wycofywanie się z sektora gazowego na rzecz EBI, podczas gdy BŚ chce kontynuować wspieranie górnictwa węglowego. Bank chce także dostarczać nowych produktów, np. gwarancji finansowych, zwłaszcza w zakresie energetyki i autostrad. Współpraca z EBOR, który wyraźnie ewoluuje w kierunku pożyczek nie gwarantowanych, może być kontynuowana w określonych dziedzinach. Dotyczy to np. prywatyzacji przedsiębiorstw, przy której Bank mógłby się koncentrować na osłonach socjalnych, a także prywatyzacji banków, gdzie BŚ chciałby udzielać przede wszystkim pomocy technicznej.

Leave a Reply