Zmiany struktury importu według ekonomicznych kierunków

O dużym wpływie handlu zagranicznego na sferę produkcji, zwłaszcza przemysłowej, świadczy bardzo wysoka dodatnia wartość współczynnika korelacji rang między dynamiką produkcji przemysłowej a dynamiką eksportu wynosząca 0,91, podczas gdy o bardzo silnej zależności świadczy już wartość tego współczynnika wynosząca 0,8. Natomiast stwierdzono brak zależność między dynamiką importu a produkcji przemysłowej – uzyskany współczynnik korelacji rang wyniósł zaledwie 0,20. Prawdopodobnie jest to wynik ścierania się dwóch tendencji – z jednej strony mają miejsce procesy wypierania produkcji krajowej przez import, a z drugiej strony wzrost importu zaopatrzeniowego dla danej gałęzi stymuluje wzrost jej produkcji.

Ogólnie można zauważyć pozytywny wpływ eksportu na unowocześnianie struktury produkcji w 1996 r., a więc i możliwości jej wzrostu. Podkreślić należy zwłaszcza fakt znacznego spadku eksportu górnictwa i kopalnictwa, a jednocześnie szczególnie wysokiego wzrostu eksportu sprzętu transportowego oraz urządzeń elektrycznych i optycznych. Surowce i wuroby nisko przetworzone są bowiem szczególnie wrażliwe na pogorszenie koniunktury u naszych głównych partnerów handlowych.

Utrzymująca się od 1991 r. ekspansja importu może w sumie zostać oceniona pozytywnie z punktu widzenia potrzeby unowocześnienia gospodarki, wskazane byłoby jednak by dotyczyła ona przede wszystkim importu inwestycyjnego i ewentualnie zaopatrzeniowego, a nie konsumpcyjnego.

Zmiany struktury importu według ekonomicznych kierunków wykorzystania w latach 1989-1991 poszły zdecydowanie w kierunku wzrostu udziału importu konsumpcyjnego, choć w mniejszym stopniu wzrósł również udział importu inwestycyjnego. W latach 1992 -1995 nastąpiło odwrócenie powyższych tendencji. Rósł udział importu zaopatrzeniwego kosztem inwestycyjnego i konsumpcyjnego. W rezultacie udział importu inwestycyjnego w nakładach na środki trwałe, po niemal dwukrotnym wzroście w latach 1989 – 1992, znacznie się obniżył (por. tabl. 6).

Leave a Reply